• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Viure a Dénia

Links d'interés

A continuació s'indiquen les adreces en Internet de diversos servicis, públics i privats, d'interés per al ciutadà.
Relació d'enllaços d'interés
AGENDA LOCAL 21 www.agenda21denia.org
AMICS www.amics.gva.es
BOE - BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT www.boe.es
BOP - BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA D'ALACANT www.dip-alicante.es/bop
CÀMARA DE COMERÇ D'ALACANT www.camara-alc.es
CdT MARINA ALTA DE DÉNIA CdT MARINA ALTA DE DÉNIA
CENTRE DE TRANSFUSIONS DE LA COMUNIDAT VALENCIANA centro-transfusion.san.gva.es
CREAMA www.creama.org
CREU ROJA DÉNIA www.cruzrojadenia.es
CULTURA DÉNIA www.culturadenia.com
DIA INTERNACIONAL DE LES MUNTANYES http://www.welovemountains.org
DIPUTACIÓ D'ALACANT www.dip-alicante.es
DIRECCIÓ AGÈNCIA ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA www.aeat.es
DIRECCIÓ GENERAL DE LA GUÀRDIA CIVIL www.guardiacivil.org
DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA www.policia.es
DIRECCIÓ GENERAL DE PROTECCIÓ CIVIL www.proteccioncivil.org
DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC www.dgt.es
DOGV - DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA www.gva.es
EOI DÉNIA - ESCOLA OFICIAL D'IDIOMES DÉNIA eoidenia.edu.gva.es
GENERALITAT VALENCIANA www.gva.es
JUNTA LOCAL FALLERA DÉNIA www.fallesdenia.com
SINDIC DE GREUGES www.sindicdegreuges.gva.es
SOLDADOS.COM www.soldados.com
SUMA www.suma.es
TOURIST INFO DÉNIA www.denia.net
TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL www.seg-social.es
UNITAT CIUTADANS ESTRANGERS DE LA DIPUTACIÓ D'ALACANT www.residenteseuropeos.com
UA - UNIVERSITAT D'ALACANT www.ua.es
UJI - UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ www.uji.es
UNED - UNIVERSIDAT NACIONAL D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA www.uned.es
UNIVERSITAT DE VALENCIA www.uv.es
UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ - ELX www.umh.es
UNIVERSIDAT POLITÈCNICA DE VALENCIA www.upv.es