• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Un estudi de la Universitat d'Alacant avala la rendibilitat socioeconòmica de la línia ferroviària Gandia-Oliva-Dénia

L'informe conclou que l'estació de Dénia rebria 520.000 viatgers anuals, un 30% més dels que esgrimeix el Ministeri de Foment per a argumentar la inviabilitat del projecte

19/05/2017

Un estudi de la Universitat d'Alacant encarregat per l’Ajuntament de Dénia per a completar els treballs de redacció del Pla General Estructural contradiu els resultats de l'estudi informatiu de la línia ferroviària Alacant-València del Ministeri de Foment que afirmen que la baixa demanda potencial de viatgers fa que l'execució de la infraestructura no siga rendible socioeconòmicament.

L'estimació de Foment xifra en 363.000 els viatgers que utilitzarien l'estació del Tren de la Costa a Dénia anualment. Els càlculs de l'estudi de la Universitat d'Alacant, no obstant açò, llancen una demanda potencial molt major que posa en qüestió la conclusió de no rendibilitat de la infraestructura.

La Universitat d'Alacant ha tingut en compte en el seu estudi dos horitzons. Un se situa en 2020, any en el qual funcionarien els serveis de Rodalies de Dénia amb València en la línia C-1 després de la realització de la fase 1 (Gandia-Oliva) i la fase 2 (Oliva-Dénia), segons el cronograma de l'estudi informatiu del Ministeri de Foment. En aquest horitzó 2020, l'estimació de viatgers a l'any que utilitzaria aquesta línia des de l'estació de Dénia és de 520.000, un 30% més del que calcula Foment.

A més, segons l'estudi de la universitat, s'espera que aquesta xifra seguisca augmentant anualment en funció del creixement demogràfic previst en la comarca, arribant als 540.000 viatgers en l'horitzó 2030, any en què es produiria, segons l'informe de Foment, la connexió Dénia-Alacant amb un ample de via internacional.

La regidora de Territori i Qualitat Urbana, Maria Josep Ripoll, va lliurar ahir aquest informe de la Universitat d'Alacant als membres de la comissió informativa i va exposar la necessitat de traslladar-lo al Ministeri de Foment, i també a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, perquè s'incorpore a l'expedient del Tren de la Costa amb l'objectiu que es reconsidere la demanda potencial de viatgers i, per tant, les conclusions sobre la viabilitat socioeconòmica de la infraestructura.

Cal recordar que en un ple extraordinari celebrat a l'agost de 2016 es va aprovar per unanimitat de tots els grups polítics la proposta d'al•legacions a l'estudi informatiu del Tren de la Costa, sense que a data de hui s'hi haja rebut contestació.

El primer punt d'aquesta proposta era, precisament, sol•licitar a la Subdirecció General d'Infraestructures del Ministeri de Foment nous estudis de rendibilitat i viabilitat del projecte, incorporant noves variables i valors a l'estudi inicial que reflectiren “la realitat d'aïllament territorial que pateixen els 200.000 habitants de la Marina Alta i el nombre potencial de visitants-turistes que accedirien a la comarca si aquesta estiguera connectada per via fèrria a les dues capitals de província més pròximes, València i Alacant”.

Estudi d'un canvi d'ubicació de l'estació

L'informe de la Universitat d'Alacant analitza també les alternatives de traçat de la línia i d'ubicació de l'estació que planteja l'estudi de Foment, concloent que l'opció 3C - que situa l'estació al costat de l'actual via del TRAM, en les proximitats de l'àrea sociosanitària de la Pedrera- és la ubicació idònia per a una línia de rodalies.

Atès que aquest plantejament no coincideix amb l'elecció inicial de l'ajuntament, que es va decantar per l'alternativa 3D del Tren de la Costa, que situa l'estació passant als voltants del límit dels termes municipals de Dénia i Pedreguer, en la zona de la Sella, es va proposar ahir pels membres de la comissió estudiar detingudament ambdues propostes.

Altres noticies
imprimir