• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Actualitat

Dénia licita les obres d'obertura d'un vial des del camí de la Bota fins als vivers municipals

05/10/2018

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Dénia ha aprovat iniciar l'expedient de contractació de les obres d'obertura d'un vial des del camí de la Bota fins als vivers municipals per procediment obert i un pressupost de licitació de 142.800 euros, IVA exclòs. Les empreses poden presentar les seues ofertes fins al 30 d'octubre.

L'objectiu principal de l'actuació és millorar l'accessibilitat en tota aquesta zona, ja que la connexió que es realitza amb el polígon a través del camí Partida Negrals és mitjançant un únic vial de doble sentit de circulació, que en alguns trams a penes aconsegueix els 3 metres d'amplària. Així mateix, es pretén dotar al vial d'un espai propi per al vianant.

Les obres definides en aquest projecte inclouen demolicions de tancaments, paviments i de una part d’un hivernacle dels vivers municipals; moviments de terres per a la preparació de la superfície d'esplanada i el desviament del col·lector de pluvials que discorre en l'actualitat per la plataforma per on es projecta l'obertura del nou vial, amb l'objecte d'adaptar el traçat del col·lector al nou traçat del vial, de manera que aquest no quede en terrenys privats, incloent la demolició del col·lector actual. Es preveu també la pavimentació del viari públic, calçada i vorera, havent-se adoptat una plataforma a diferent nivell en la qual se separen les zones de trànsit i estacionament de vehicles de la vorera d'ús exclusiu per als vianants. S'executarà l'obra civil de la futura xarxa d'enllumenat públic i s'instal·larà senyalització horitzontal i vertical, incloent la modificació de la senyalització de l'actual camí per a adaptar-la a la nova reordenació del trànsit.

Altres noticies
imprimir