• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Educació

Informació general

Suport a la Comissió Municipal d'Escolarització per a la matriculació ordinària, extraordinària i d'almnes desplaçats.

Campanyes d'ajuda per a la compra de llibres de text

Campanyes d'animació cultural escolar com el taller de teatre, la mostra de teatre, exposicions itinerants, campionat d'escacs..

Manteniment dels centres públics d'infantil i primària de Dénia

Serveis
Escolarització de 0 a 3 anys

L’escolarització en l’etapa de 0 a 3 anys en l’escola infantil amb titularitat municipal es farà des de la Regidoria de Serveis Socials, Departament d’Igualtat. Telèfon: 965784680.

Infantil segon cicle, Primària i ESO

La sol•licitud d’admissió en les etapes d’Infantil segon cicle, Primària i ESO es realitza entre els mesos de maig i juny. El Departament d’Educació segons instruccions de Conselleria d’Educació difondrà la informació sobre terminis i documentació necessària.

Excepcionalment podran sol•licitar l’admissió en un centre escolar de Dénia durant el curs escolar els alumnes que vénen d’altres ciutats quan els pares o tutors traslladen la seua residència o lloc de treball a Dénia.

Ja es pot consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos en la Regidoria d’Educació situada a la Plaça Arxiduc Carles 3.

Les persones sol•licitants podran presentar, en el termini de 10 dies naturals (del 30 de novembre al 15 de desembre), les reclamacions acompanyades de la documentació que consideren convenient,si no es realitza aquest tràmit es tindrà per desistit de la seua petició.

L'efectivitat de les ajudes queda també condicionada als informes previs i vinculants de l'Administració competent per raó de la matèria, en el qual s'assenyale la inexistència de duplicitats, i de l'Administració que tinga atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de la competència, tenint en compte que, conforme al previst en l'article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, les actuacions descrites no figuren com a competència municipal pròpia ni està atribuïda per delegació a aquest Ajuntament i els informes del qual han de seguir el tràmit assenyalat en l'Ordre 1/2015, de 26 de maig, conjunta de la Consellería de Presidència, i Agricultura, Pesca, Alimentació, i Aigua, i de la Consellería d'Hisenda, i Administració Pública, derivat de l'entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.

imprimir

Adreça:
Plaça Arxiduc Carles, 3, Baix

Telèfon:
965780100 ext. 1921

Fax:
96 578 53 68

e-mail:
educacion@ayto-denia.es

Més info..