• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'OMIC

El Consumidor

Es consideren consumidors les persones físiques o jurídiques de qualsevol nacionalitat o procedència que, com a destinataris finals, fan l’adquisició, fan ús o gaudeixen, dins el territori de la Comunitat Valenciana, de béns i de serveis per a llur consum o ús particular, familiar o col·lectiu, sempre que el proveïdor tinga caràcter empresarial o professional o siga la mateixa Administració pública.

Drets dels consumidors

Drets i interessos dels consumidors i usuaris recollits en la Llei 3/1993, de 5 de març, de l´Estatut del Consumidor:

  • La protecció de la salut i la seguretat.
  • La protecció dels interessos econòmics.
  • La informació i l’educació en matèria de consum.
  • La representació, la consulta i la participació.
  • La protecció jurídica i la reparació de danys.
  • La defensa de l’ambient i de la qualitat de vida.
L´Oficina Municipal d´Informació al Consumidor té, entre d´altres, les finalitats següents:

Informar i orientar els consumidors sobre l´exercici dels seus drets.
Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors per remetre-les a les entitats corresponents.

En cas que es vullga exercir el dret de reclamar, cal aportar fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el problema i omplir un imprès que facilita la mateixa OMIC on han de constar les dades del consumidor, les de l´empresa, o professional objecte de la queixa, una succinta explicació dels fets i el que es vullga aconseguir. Aquestes dades també es poden trametre per correu o fax.

Recordeu:

La informació és la millor garantia per evitar qualsevol engany.
És millor demanar un pressupost abans de contractar un servei.
Els preus són lliures, per la qual cosa és convenient comparar preus i serveis.
Abans de reclamar és convenient posar-se en contacte amb l´empresa. Sovint és la millor manera de solucionar els problemes.
Un símbol de qualitat és l´adhesió de les empreses al sistema arbitral de consum com a manera de resoldre els conflictes.

imprimir