• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'OMIC

Informació General

Oficina de la OMIC

Les Oficines Municipals d´Informació al Consumidor (O.M.I.C.) són oficines que depenen dels Ajuntaments de cada municipi i tenen les funcions següents:

Informació, ajuda i orientació als consumidors per a l´adequat exercici dels seus drets.

La recepció i registre de reclamacions i denúncies dels consumidors i usuaris i la seua remissió a les Entitats i Organismes corresponents. 

 La indicació de les adreces i principals funcions d´altres centres, públics o privats, d´interés per al consumidor o usuari. 

La formació del consumidor a través de publicacions, tallers, xarrades, conferències...

Col·laborar amb els centres educatius realitzant activitats d´educació del consumidor. Realització de campanyes informatives. 

Distribució de fulls de reclamació de la Generalitat Valenciana. 

Telf. directe: 96 578 79 40
Web: http://denia.redomic.com/

Horari:

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Qui pot reclamar en l’OMIC?
L’article 3 del capítol 1 del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris estableix que són consumidores o usuàries –i, per tant, poden reclamar– les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit alié a l’activitat empresarial o professional.

Podeu reclamar si compreu un cotxe per a ús privat, una llavadora per a fer la bugada de casa o contracteu un telèfon per a un domicili particular.

No podeu reclamar si compreu un vehicle per a la faena, una llavadora per a muntar una bugaderia o contracteu un telèfon per a l’oficina.
Com es pot reclamar?
1. Podeu presentar la reclamació personalment a l’OMIC, per correu postal, per fax o emplenant els fulls de reclamació que han de tenir tots els establiments.
2. Heu d’identificar-vos amb nom i cognoms, número de NIF, adreça postal i telèfon de contacte.
3. Cal que assenyaleu clarament l’establiment contra el qual reclameu mitjançant el nom i l’adreça postal.
4. Exposeu amb claredat la causa de la reclamació i també què sol•liciteu (canvi de producte, devolució dels diners, etc.)
5. Heu d’acompanyar la reclamació amb els documents que tingueu (factures, contractes, resguards, etc.) Açò és molt important perquè la reclamació puga anar avant.
Abans d’anar a l’OMIC sol•liciteu els fulls de reclamació de l’establiment ja que hi podreu exposar el motiu de la queixa i el comerciant podrà donar la seua versió dels fets. Tots els establiments tenen l’obligació de tenir fulls de reclamació a disposició dels clients.
Què passa amb la reclamació?
En l’OMIC us han d’informar de si els fets denunciats són motiu de reclamació i, en aquest cas, us formalitzen la reclamació.

Si l’empresa contra la qual reclameu no té seu social a Dénia es trametrà la reclamació bé a l’OMIC del municipi corresponent, bé als serveis territorials de consum de la comunitat autònoma que corresponga.

Si, en cas contrari, es tracta d’un establiment d’aquest municipi, els serveis d’inspecció de l’OMIC el visiten i li exposen el motiu de la reclamació i fan de mitjancers entre les dos parts per provar d’arribar a un acord abans de tramitar la reclamació.

Si la mediació té resultat POSITIU, és a dir, que aporta una solució satisfactòria per al reclamant, se l’informa de l’acord proposat per la part contra la qual es reclama.

Si la mediació té resultat NEGATIU, és a dir, que no s’ha arribat a cap acord satisfactori per al reclamant i, a més, es detecten infraccions pel que fa als drets dels consumidors, s’incoarà l’expedient sancionador corresponent.

Quan no hi haja acord entre les parts, el conflicte pot presentar-se davant la Junta Arbitral de Consum.
imprimir

Adreça:
Plaça Constitució, 10. Planta Baixa Ajuntament

Telèfon:
965780100 ext. 1902

Fax:
96 578 99 61

Web:
http://denia.redomic.com

e-mail:
consumo@ayto-denia.es

Més info..