• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'Ajuntament

Directori Municipal

Oficina municipal
Serveis Económics
 Serveis Económics

L'Àmbit d'Hisenda s'estructura en:

Intervenció Municipal.
La Intervenció Municipal té com a missió el control de tots els actes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, que donen lloc al reconeixement de drets i obligacions de contingut econòmic, així com dels ingressos i gastos que d'ells es deriven, i de la recaptació, inversió o aplicació de cabals municipals, a fi d'assegurar que l'administració de la hisenda municipal s'ajusta a les disposicions aplicables amb el triple caràcter de control comptable, intern i financer.
Està compost pels següents departaments:
- Departament de Comptabilitat.
- Departament de Fiscalització.

Tresoreria.
La Tresoreria Municipal té com a missió la realització de les funcions genèriques de maneig i custòdia de fons, valors i efectes de l'Ajuntament, així com els servicis de recaptació municipal. Composta pels següents negociats:
- Negociat de Caixa i Bancs.
- Negociat de Recaptació.

Servicis Econòmics
Els Sevicis Econòmics tenen com a missió principal l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per a l'exercici de l'activitat municipal, així com proporcionar suport tècnic per a la formació del pressupost municipal i les seues modificacions, la planificació econòmica i l'assessorament financer. Compost pels següents departaments:
- Departament de Gestió Tributària i Altres Ingressos.
- Departament de Gestió economicofinancera.
- Oficina Pressupostària

Qualsevol gestió que corresponga al Departament de Serveis Econòmics s'ha de fer mitjançant formulari normalitzat,  que es pot obtindre en el mateix Departament o descarregar-se del WEB municipal.

Dirección:
Pl. Consititució, 10
03700 Dénia (Alicante)
Situar en plànol

Horario:
De 8:00 h a 15:00 h
Tècnics amb cita prèvia (de 11:30 h a 14:30 h )

Teléfono:
965780100 Ext.:1580

Fax:
96 578 58 23

Web: http://www.denia.es

e-mail: serveis_economics@ayto-denia.es