• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

L'Ajuntament

Directori Municipal

Oficina municipal
Consell de la Dóna

El Consell de la Dona de Dénia és un òrgan consultiu i de participació sectorial. Aquest consell es va crear per la voluntat de l’Ajuntament de Dénia de contribuir al compliment de l’article 9.2 de la Constitució Espanyola, que atribueix als poders públics l’obligació de: promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de les persones, i dels grups en què s’integren, siguen reals i efectives, eliminen els obstacles que impedisquen o dificulten la plenitud i facilitar la participació dels ciutadans i de les ciutadanes en la vida política, econòmica, cultural i social.

El Consell de la Dona és un òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Dénia per a aquelles qüestions d’interés per a les dones de Dénia i, en concret, per a aquelles competències i funcions que impliquen una millora del benestar social i de la qualitat de vida d’aquest sector de la població i que són pròpies del municipi.

El Consell de la Dona es justifica per la importància d’aquest sector en la vida de la ciutat, pel pes demogràfic, per les necessitats específiques i per les discriminacions per motiu sexual encara existents en la societat.

Són competències del Consell de la Dona de Dénia:

1.- Estimular la participació i l’associacionisme dels col·lectius de dones, facilitar la informació, la difusió, el suport i l’assessorament oportú.

2.- Conéixer i debatre sobre les actuacions municipals que contribueixen a promoure la presència de les dones en la societat en tots els àmbits (socials, culturals, polítics, laborals, etc.) i a atendre específicament aquelles dones que pateixen situacions greus.

3.-Impulsar la coordinació, la col•laboració i la cooperació entre les associacions, les entitats i les institucions, ja siguen públiques o privades, que realitzen activitats per a la promoció de les dones.

4.- Estudiar i emetre informes sobre temes d’interés per a les dones, amb vista a contribuir als canvis que ens porten a una societat més justa i solidària.

5.- Proposar la realització de debats i campanyes innovadores que facen visibles les idees, la manera de fer i la veu de les dones.

6.- Ser consultat abans que els òrgans municipals debaten i aproven assumptes d’incidència especial en aquest sector.

7.- Ser l’òrgan de consulta en el procés d’elaboració d’ordenances que afecten a les dones, no només durant els períodes d’informació pública expressa, sinó també durant els treballs d’elaboració.

8.- Proposar els procediments adequats per a la participació de les ciutadanes en els serveis i empreses municipals.

Dirección:
Pl. Arxiduc Carles, 3- 5ª planta
03700 Dénia (Alacant)
Situar en plànol

Teléfono:
96 642 15 55

Fax:
96 578 50 49