• RSS Ajuntament
  • YouTube
  • "Twitter
  • Facebook

Tramitar ara

Volants i certificats d'empadronament

Sol·licitud de volants o certificats d'empadronament.

Per a sol·licitar els volants o certificats d'empadronament òmpliga els camps del següent formulari. Si les dades coincideixen amb les que consten en el Padró Municipal d'Habitants, en un termini de 2 dies hàbils podrà retirar el document sol·licitat en el mostrador d'Informació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (planta baixa de l’Ajuntament - Pl. de la Constitució, 10. Tel. 966 46 70 09). Per a retirar-lo s’haurà de presentar amb el justificant de sol·licitud, el document d'identificació DNI/NIE/Passaport (document original, no fotocòpia) i el justificant de pagament de la taxa corresponent (certificat: 4 € / volant: 2,60 €). La taxa pot abonar-se en el caixer autoservei d’esta oficina o pot generar un document de pagament d’autoliquidaciós en esta mateixa pàgina (concepte: pagament de certificats i informes) per tal d’abonar-la en una entitat bancària.

Si ha indicat una adreça de correu electrònic en el formulari de sol·licitud, li se notificarà l'import i la disponibilitat del document sol·licitat perquè el retire, així com qualsevol incidència que requerisca la seua presència en esta oficina per a la seua resolució.

(Aquest procediment únicament és vàlid per a arreplegar els documents sol·licitats en l'Oficina d'Atenció Ciutadana).

També pot sol·licitar/ rebre volants/certificats del padró d'habitants per correu postal .

Per favor, òmpliga el formulari següent:

DADES DEL SOL·LICITANT

DADES DE L'AUTORITZAT
Òmpliga les dades de l'autoritzat en el cas que el sol·licitant no puga retirar personalment els documents sol·licitats. L'autoritzat haurà de presentar-se amb el document d'identificació DNI/NIE/Passaport (document original, no fotocòpia) propi per a poder retirar els documents sol·licitats.

Només podran designar-se com autoritzats aquelles persones que consten com empadronades en la mateixa fulla padronal que el sol·licitant.


DOCUMENT/S QUE SOL·LICITA
Selecciona el nombre de documents:
MOTIU PEL QUAL HO SOL·LICITA:

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades personals contingudes en el present formulari són recollides davall el consentiment de l'afectat i seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al Sistema d'Informació de l'Ajuntament de Dénia. L'ús d’aquestes dades es restringirà exclusivament a la gestió municipal, i es podrà procedir a la seua cessió o comunicació a altres Administracions Públiques o tercers en els supòsits previstos en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Els interessats podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant els serveis de l'Ajuntament de Dénia.