Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L’Ajuntament de Dénia aprova les bases de les ajudes econòmiques als sectors hostaler, comercial i turístic per al pagament de les taxes d'ocupació de via pública i fem

També es convoquen ajudes a pimes, micropimes i autònoms per a despeses de funcionament general de la seua activitat empresarial

L’Ajuntament de Dénia aprovarà hui en ple les bases de les ajudes econòmiques per a empreses i autònoms dels sectors de comerç, hostaleria, turisme i altres activitats en resposta a la situació provocada per la COVID-19. Les bases han sigut consensuades amb els grups polítics de la Corporació municipal, així com amb les associacions representatives dels sectors als quals van dirigides.

Aquestes ajudes tenen com a finalitat contribuir a la continuïtat de l'activitat empresarial de les entitats i sectors anteriorment esmentats, situats en el municipi de Dénia, responent a la situació urgent o de greu necessitat produïda per la disminució dels seus rendiments econòmics a conseqüència de les mesures implantades durant l'estat d'alarma.

El crèdit pressupostari destinat a les ajudes, consistents en la bonificació en el pagament de les taxes de recollida de fem i d'ocupació de via pública que paguen els establiments, ascendeix a 746.450 euros. El termini establit per a la presentació de sol·licituds a través de la seu electrònica de l'ajuntament és del 15 de setembre al 2 d'octubre de 2020.

Es podran beneficiar d'aquestes ajudes els titulars d'establiments comercials, d'hostaleria, turisme i altres activitats situats en el terme municipal de Dénia. La persona o entitat sol·licitant haurà d'estar al corrent del compliment de les seues obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Dénia, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Així mateix, no ha de tindre oberts expedients sancionadors amb motiu de la falta de llicència d'activitat o per ocupació de la via pública sense autorització administratives, entre altres supòsits.

Per a determinar la quantia de l'ajuda, es prendrà com a referència l'import que s'haja d'abonar en l'exercici 2020 de la taxa de Residus Sòlids Urbans i de la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.

En el cas de la taxa de Residus Sòlids Urbans, la quantia de l'ajuda podrà aconseguir com a màxim el 50% de l'import a abonar pel sol·licitant per a l'exercici 2020, una vegada descomptat el mínim no subvencionable de 125 euros.

Les bonificacions en el pagament de la taxa d'ocupació de via pública podrien arribar a ser del 100% en funció de la plantilla de treballadors que haja mantingut cada empresa sol·licitant.

Pimes i autònoms

D'altra banda, el ple aprovarà aquesta vesprada altra de les mesures acordades per la comissió interdepartamental de crisi COVID-19 per a pal·liar els efectes econòmics de la pandèmia i ajudar a la reactivació econòmica del municipi. Es tracta de la convocatòria d'ajudes per a pimes, micropimes, autònoms i altres col·lectius subjectes a mutualitats que els atorguen liquiditat i faciliten el compliment de les seues obligacions empresarials i el manteniment de la seua activitat.

 

Els sol·licitants han d'haver suspés l’activitat empresarial com a conseqüència de les mesures de l'estat d'alarma o haver reduït, almenys en un 50%, la mitjana de facturació d'abril i maig de 2020 respecte a la mitjana facturada en el semestre anterior a la declaració de l'estat d'alarma. Així mateix, l'activitat afectada no s'ha d'haver vist compensada per un increment de la facturació derivat d'un augment del negoci en línia o telefònic. Aquestes ajudes de l’Ajuntament de Dénia són incompatibles amb les concedides per la Generalitat Valenciana en la línia d'ajudes urgents a persones treballadores en règim d'autònom afectades per la Covid-19 i regulades en el Decret 44/2020, de 3 d'abril, del Consell.

Aquesta línia d'ajudes disposa d'uns fons de 198.454 euros, dels quals 128.454 euros provenen d'una subvenció de la diputació d'Alacant i la resta l'aporta l’Ajuntament de Dénia.

La quantia de les ajudes concedides serà d'un màxim de 1.500 euros per als afectats per tancament i d'un màxim de 750 euros per a aquells que hagen vist minvada la facturació almenys un 50% durant l'estat d'alarma. Les sol·licituds es podran presentar en el termini de 15 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Els conceptes subvencionables són el lloguer mensual del negoci; les despeses de consultoria i assessoria realitzats com a conseqüència de l'estat d'alarma; les despeses de subministrament d'energia, aigua, telèfon o internet del local; les despeses d'interessos de préstecs d'adquisició del local; aquells derivats del lloguer o compra de vehicles comercials destinats al 100% a l'activitat empresarial i uns altres de funcionament general abonats entre el 14 de març i el 31 de maig de 2020.

L’Ajuntament de Dénia aprova les bases de les ajudes econòmiques als sectors hostaler, comer...
Anar al principi de la pàgina