Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

El ple de Dénia acorda per unanimitat l'actualització de les tarifes del servei de taxi

En la sessió plenària de l’Ajuntament de Dénia celebrada ahir dijous es va acordar per unanimitat l'actualització dels preus del taxi a la ciutat. L'actualització de tarifes, sol·licitada per l'Associació Professional de Cooperativa de Taxi de Dénia, no es produïa des de l'exercici 2015/2016.

 

Després de fer arribar la proposta a les associacions de Mestresses de casa, Consumidors i Usuaris, l'Associació de Taxi de Dénia i Ràdio Taxi Dénia, així com als titulars de llicència no adscrits a cap associació, i que aquestes no presentaren al·legacions, i d'acord amb l'informat favorablement pel ple de la Comissió de Preus de la Generalitat Valenciana, amb data 10 de desembre de 2021, es fixen les següents tarifes per al taxi urbà a Dénia:

 

TARIFA 1 ORDINÀRIA:

De dilluns a divendres (no festius) de 7.00 hores a 21.00 hores.

 

? Baixada de Bandera: 3,75 euros.

? Euros/Km recorregut: 1,10 euros.

? Euros/Hora d'espera: 22,55 euros.

 

TARIFA 2 ESPECIAL:

Tots els dies de 21.00 hores a 7.00 hores. Dissabtes, diumenges i festius

 

? Baixada de Bandera: 4,80 euros

? Euros/km recorregut: 1,40 euros.

? Euros/Hora d'espera: 29,05 euros

? Mínim de percepció: 6 euros.

Suplements nits especials (Nit de Nadal i Nit de cap d'any): 5 euros

 

En aquesta sessió també es va aprovar inicialment el reglament d'assignacions econòmiques a grups polítics, que romandrà 30 dies en exposició pública per a la presentació de reclamacions i suggeriments. La proposta ha sigut aprovada per majoria, amb els vots favorables del PSPV, Partit Popular i Compromís i l'abstenció dels grups Vox i Gent de Dénia.

 

La quantia de l'assignació econòmica que es destinarà anualment als grups polítics de la Corporació també va ser aprovada en el ple d'ahir per unanimitat. Ascendeix a 92.100 euros a l'any, que es distribueixen mitjançant un component fix anual de 9.600 euros per cada grup i un component variable de 2.100 euros per cada regidor.

 

D'acord amb això, l'assignació anual per cada grup polític durant la legislatura 2023/2027, és la següent: PSPV-PSOE 28.500 euros, Partit Popular 24.300 euros, Compromís 15.900 euros, Vox 11.700 euros i Gent de Dénia 11.700 euros.

 

Temes urbanístics

 

El ple ha aprovat per majoria, amb el vot afirmatiu de PSPV i Compromís, i el vot en contra del Partit Popular, Vox i Gent de Dénia, ratificar l'acord de Junta de Govern de 17 d'agost de 2023 d'admetre i continuar la tramitació dels Plans d'Ordenació Detallats (POP) de les EATIM de la Xara i Jesús Pobre.

 

Aquest document urbanístic s'encarrega de definir les normes d'ús del sòl i característiques de l'edificació i complementa al Pla General Estructural. Tots dos textos s'exposaran al públic en un període de 30 dies des de la publicació dels acords en el DOGV, termini en el qual es podran presentar al·legacions.

 

En tots dos casos, s'acorda també sol·licitar els informes sectorials necessaris per a la tramitació i, en el cas de la Xara, s'aprova la suspensió de llicències de nova edificació en dos àmbits compresos en la illa delimitada pels carrers de la Mar, Ximo l’Almàssera, Escoles i Sant Roc pel termini d'un any, prorrogable a un altre més.

 

Amb el vot afirmatiu de PSPV, Compromís i Gent de Dénia, l'abstenció del Partit Popular i el vot desfavorable de Vox, el ple ha donat llum verda per majoria a la designació dels ajuntaments d'Alcoi, Alfàs del Pi i Calp com a representants en el Consell Territorial de la Propietat Immobiliària d'Alacant dels municipis amb 20.000 habitants o més. L'acord es traslladarà a la presidència del consell.

 

Paral·lelament, s'ha acordat per unanimitat la declaració d'unes obres previstes en un habitatge en el barri històric de Baix la Mar com d'especial interés o utilitat municipal. La conseqüència directa serà la bonificació del 20% de l’ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres).

 

Acords econòmics

 

En el ple ordinari d'agost s'ha acordat l'alçament d'objeccions realitzades pel departament municipal d'Intervenció i el reconeixement de la despesa realitzada per import de 8.184,47 euros, així com el reconeixement extrajudicial de crèdit i pagament posterior de factures per un valor de 23.826,58 euros. Tots dos acords s'han aprovat per majoria.

 

En la sessió plenària ordinària d'agost també s'ha acordat per majoria (vot afirmatiu de PSPV, Compromís, Vox i Gent de Dénia i abstenció del PP) la sol·licitud al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública de la inclusió de l’Ajuntament de Dénia en el Fons d'Impuls Econòmic amb l'objectiu de finançar l'execució d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 2022 que condemna al Consistori al pagament d'1.716.563,96 euros, més interessos legals, a una mercantil.

 

 

Altres acords

 

La Corporació municipal ha determinat per unanimitat la resolució del contracte de la gestió de la planta de compostatge subscrit amb l'empresa Excavacions Blas Antequera S.L. des de setembre de 2013, sobre la base d'una resolució de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, emesa el 21 d'abril de 2023, per la qual s'acorda, entre altres aspectes, “la paralització de l'activitat de gestió de residus en la planta”.

 

D'altra banda, la Corporació municipal ha acordat per majoria (vot favorable de PSPV i Compromís, abstenció de Gent de Dénia i vot desfavorable de Partit Popular i Vox) cursar la baixa de l’Ajuntament de Dénia en l'associació per a la promoció del turisme familiar de la Comunitat Valenciana ATURFAM per considerar que “no s'han aconseguit els resultats esperats pel que respecta a la incorporació d'empreses privades d'allotjament i d'oferta complementària turística en aquest club i, per tant, la participació de manera aïllada com a municipi en les accions de promoció turística que organitza el club de producte no obtenen els resultats previstos”, argumentant que “els recursos econòmics destinats a la participació en el club es poden destinar a altres accions de promoció directa que generen majors efectes multiplicadors en la promoció turística de Dénia com a destí familiar”.

 

De la mateixa forma, l’Ajuntament ha decidit per majoria la seua separació del consorci per a la provisió i el sanejament d'aigües per als municipis de la Marina Alta. Van votar a favor de la proposta PSPV, Compromís i Gent de Dénia i en contra PP i Vox.

 

Finalment, en la sessió es va acordar per unanimitat la baixa de tres vehicles de l'inventari municipal de béns i elevar la proposta de concessió de la creu al mèrit policial amb distintiu blanc de la Generalitat Valenciana a dos agents de la Policia Local de Dénia per 25 anys de servei.

 

Les mocions presentades pels grups Gent de Dénia i Vox no van ser debatudes en la sessió d'ahir al no aprovar-se’n la urgència per part dels grups que conformen l'equip de govern, PSPV i Compromís.

 

 

El ple de Dénia acorda per unanimitat l'actualització de les tarifes del servei de taxi

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina