Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Actualitat

L'Ajuntament de Dénia aprova una moció de suport i en defensa de la comunitat LGTBI+

Abans d'iniciar-se el ple de l'Ajuntament de Dénia, tota la Corporació va guardar un minut de silenci per la tràgica mort de David Lledó Caselles, veí del municipi de Gata de Gorgos. Amb eixe acte, l'Ajuntament es va sumar a les mostres de condolença expressades per la societat i pel poble de Gata, i va estendre el seu més sincer suport a la família de David i al municipi veí de la comarca.

Moció de suport a la comunitat LGTBI+

L'equip de govern de Dénia (PSPV-Compromís) va presentar al ple de la Corporació una moció de suport a la comunitat LGTBI+ “i particularment, a les associacions i entitats de diversitat sexual del nostre municipi, comarca de la Marina Alta, i de la província d'Alacant, per la seua labor incansable pels drets i garanties del col·lectiu LGTBI+ enfront del discurs de l'odi del govern de la GVA format per PP-VOX”.

La moció condemna la LGTBIfòbia, “així com qualsevol tipus d'agressió, discriminació o odi, especialment la discriminació vertical que està exercint la GVA” cap al col·lectiu. Enumera el text fins a 10 mesures i accions discriminatòries dutes a terme pel Govern valencià i reclama que s'esmenen estes mesures i comportaments.

El text defén la Llei Valenciana d'Igualtat de les persones LGTBI+, exigint en la Generalitat el respecte del text de l'articulat que garantix els drets de la comunitat, així com que es blinde la llei, consensuant qualsevol modificació amb el Consell Valencià LGTBI i el Consell Consultiu Trans, respectivament. A més, reclama la representativitat de les associacions i entitats LGTBI+ en tots aquells òrgans i consells establits en el seu reglament.

Una altra de les reivindicacions exigix el pagament del servici ORIENTA d'atenció integral d'assessorament i suport a persones del col·lectiu LGTBI, els seus familiars i persones pròximes a l'entitat que el gestiona a la província d'Alacant, Diversitat Alacant. També es reclama la dotació d'ajudes i subvencions a favor de les associacions i entitats LGTBI+ en les mateixes quotes pressupostàries de 2023 i que s'amplie de dotació de recursos econòmics i humans del contracte programa de l'Ajuntament de Dénia en la partida específica destinada a la diversitat.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PSPV i Compromís, l'abstenció de GdD i el vot en contra de Vox. El PP es va absentar de la sala de plens quan es va explicar la moció.

Moció sobre la delimitació del Domini Públic Maritimoterrestre de la Costa Nord de Dénia

Una altra moció d'urgència, presentada per l'equip de govern i GdD, aprovada per unanimitat, és la proposta per a sol·licitar a la Direcció General de Costas del Ministeri de Transició Ecològica que es paralitzen els expedientes delimitació del domini públic de la costa nord de Dénia, de les platges dels Deveses i de les Marines, fins que finalitze la modificació de la Llei de Costas i del seu Reglament, iniciada per les associacions veïnals de Dénia; o bé, fins que es facen els treballs de regeneració de les platges regressives de Dénia.

A més, es reitera la urgència al Ministeri de reformular la Llei de Costas i el seu nou Reglament, amb l'objectiu que els veïns afectats, és a dir, els propietaris de les vivendes afectades, tinguen dret de compensació, tant pel Domini Públic com per les Zones de Protecció, de manera econòmica i segons el preu just de mercat, eliminant així la concessió com a forma de compensació.

Finalment, s'exigix al Ministeri la màxima acceleració i execució dels altres dos projectes de recuperació de les platges de Dénia que queden per a executar, com són la recuperació del tram de costa entre el Port de Dénia i el riu Girona i la recuperació de la platja de la Marineta Cassiana.

Al febrer de 2023 la corporació municipal per unanimitat va aprovar una moció per a donar suport a les reivindicacions veïnals promogudes pels propietaris i veïns de les platges del litoral nord de Dénia en relació a la incoació de l'expedient de domini públic marítim-terrestre (DPMT) de la platja dels Deveses, que exigia la paralització de la delimitació de la línia de DPMT i que afectava una longitud de 3,5km de platja i que coincidia en el temps amb les tan esperades obres de regeneració del mateix àmbit. Per este motiu es demanava la paralització de la delimitació fins a la finalització de les obres de recuperació de la platja.

Al juny de 2024, davant un nou tràmit d'audiència del mateix expedient de delimitació del domini públic de la costa nord de Dénia, i després de revisar la documentació del citat expedient, es constata que l'aportació d'informes municipals i de l'estudi del consolidat de la costa nord de Dénia, elaborat pel mateix Ajuntamiento de Dénia, ha sigut clau per a constatar el grau de consolidació del sòl a data d'entrada en vigor de la Llei de Costas 1988 i reduir l'amplària de les Zones de Protecció de 100 metres fins a 20 metres en la major part de la longitud de l'expedient de delimitació.

Este fet que ha portat a alliberar moltes vivendes de l'afecció per zona de protecció i també per a afinar la mateixa delimitació del DPMT. Un exemple és el cas del carrer Riu Grande, on el DPMT que en la proposta inicial s'havia desplaçat 30 metres cap a l'interior ara s'ha retirat cap a la costa deixant fora del domini públic moltes vivendes de la zona. No obstant això, en el tram inicial i final d'este expedient de delimitació del DPMT s'incrementen les vivendes afectades pel domini públic.

Fi de la penalització per a l'empresa de recollida de fem

Així mateix, es va aprovar per majoria amb els vots favorables de PSPV i Compromís, les abstencions de PP i Vox, i el vot negatiu de GdG finalitzar la imposició de penalitats imposades a Urbaser S.A., l'empresa de recollida de fem, amb efectes des del 24 de maig de 2024, en haver incorporat el passat 7 de juny, la totalitat dels vehicles corresponents per a la prestació del servici contractat.

En el ple de desembre de 2023, es van aprovar les mesures per a la imposició de penalitzacions a Urbaser, pel seu incompliment del contracte subscrit l'1 de febrer de 2022, entre la mateixa i l'Ajuntament de Dénia. Urbaser, va començar la prestació del servici públic de recollida de residus sòlids, neteja urbana i Ecoparc l'1 de juliol de 2022, i no va incorporar tots els vehicles i maquinària vinculats al contracte, i el 31 d'octubre, encara quedaven arracades d'incorporar deu vehicles. L'oferta de vehicles específics per a la prestació del servici realitzada per Urbaser va ser objecte de valoració, sent per tant determinants en l'adjudicació.

Moció perquè es retire el nou Avantprojecte de Llei d'Ordenació i Protecció de la Costa de la Comunitat Valenciana

L'equip de govern va presentar una moció, que va entrar per urgència, en la qual se sol·licita la retirada del nou Avantprojecte de Llei d'Ordenació i Protecció de la Costa de la Comunitat Valenciana, per la seua falta de concreció, per les seues múltiples contradiccions, per la vulneració de principis ambientals bàsics, per la singularitat de la costa valenciana, i perquè moltes de les disposicions són copiades literalment de la normativa gallega, contradient l'argument de la singularitat.

A més, s'insta el Consell, a mantindre el Pla de la Infraestructura Verda del Litoral de la Comunitat Valenciana (PATIVEL), que destaca la importància de l'espai litoral per a la nostra comunitat tant a nivell econòmic com ambiental i social. El PATIVEL assenyala que més del 15% del PIB valencià i més del 85% del VAB del sector turístic es generen en la franja de 500 metres des de la ribera de la mar. A més, assenyala que el litoral acull 10 parcs naturals, el 90% dels aiguamolls de major valor, 23 llocs d'interés comunitari, gran part del sòl agrícola productiu i diversos paisatges de rellevància regional. Socialment, més del 80% de la població valenciana viu pròxima en el litoral. Per això, “el PATIVEL és un instrument fonamental per a la protecció i gestió sostenible del litoral valencià”, i s'insta el Consell a promoure una regulació costanera que aborde de manera efectiva els reptes del canvi climàtic, que garantisca la protecció dels ecosistemes costaners i de la seguretat jurídica per als ciutadans i les activitats econòmiques vinculades al litoral.

Finalment, es demana defendre el principi de no regressió ambiental com a garantia de protecció dels nivells de protecció ambiental aconseguits i treballar per la millora contínua de les condicions ambientals del litoral valencià.

Amb esta moció, l'Ajuntament de Dénia fa una crida a la responsabilitat i cautela en l'exercici de les competències públiques per a assegurar un futur sostenible per a la costa valenciana. La moció es va aprovar per majoria amb els vots favorables del PSPV i Compromís, l'abstenció de GdD, i els vots en contra de PP i Vox.

Noves llicències taxi

D'altra banda, el ple també va aprovar per unanimitat, sol·licitar al Servici Territorial d'Alacant, dependent de la Conselleria de Transports, l'autorització per a augmentar a 6 el nombre de llicències noves de taxi per a Dénia, amb la intenció d'aconseguir, amb les 29 ja existents, el número màxim de 34 llicències. Les 6 noves llicències de taxi serien per a taxi adaptat, amb 7 a 9 places, comptant almenys una plaça adaptada per a persona amb mobilitat reduïda per a viatjar en la pròpia cadira de rodes.

Revisió del conveni d'explotació de terrasses en sòl portuari

D'altra banda, es va aprovar, amb els vots a favor del PSPV, Compromís, i les abstencions de PP, GdD i Vox, reiterar a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes la sol·licitud perquè revise l'àmbit d'autorització per a l'explotació de terrasses en sòl portuari de manera que reflectisca fidelment els terrenys que són propietat de la Generalitat i deixe fora els que actualment són propietat de l'Ajuntament de Dénia. Així mateix, se li sol·licita de nou que retorne les quantitats cobrades indegudament per aquells terrenys que no eren de la seua propietat sinó de Patrimoni de l'Estat, que els va cedir gratuïtament a l'Ajuntament de Dénia en 2022.

Estes mateixes sol·licituds van ser aprovades pel ple de l'ajuntament al novembre de 2023 i remeses a la Direcció General, que encara no ha emés resposta. Per este motiu, i tenint en compte “la importància de l'assumpte, que afecta greument els interessos municipals”, s'ha decidit hui reiterar les peticions.

Acords econòmics adoptats

En matèria econòmica, el ple també va aprovar per majoria amb els vots afirmatius de PSPV, Compromís, GdD i Vox i l'abstenció de PP, la rectificació per error material la modificació de crèdits 2/2024. Es tracta d'un error en una de les numeracions d'una partida referida a les altes en el pressupost de gastos per al Conveni Fundació Dénia ciutat creativa

També es va aprovar per majoria amb els vots els vots afirmatius de PSPV, Compromís, GdD i les abstencions de PP i de Vox, un reconeixement extrajudicial de crèdit de 87.525,92 euros per al pagament de factures de l'exercici 2023. La partida s'aplicarà, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2024

D'altra banda, en el ple es va proposar la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Dénia per al període 2023-2025, per a destinar un import total de 58.000,00 euros a les subvencions per a programes i actuacions en l'àrea de benestar social, sota la modalitat de concurrència competitiva, a més d'eliminar l'import previst per a la subscripció del conveni Estén La teua Mà sota el procediment de concessió directa, que consta en l'aplicació pressupostària 23110-48903 per import de 8.000,00 euros, destinant este import a les subvencions sota el procediment de concurrència competitiva. Este punt es va aprovar per unanimitat.

Adhesió a la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents

Finalment, es va aprovar per unanimitat la proposta de l'equip de govern perquè l'Ajuntament de Dénia s'adherisca a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents (XARXA DTI).

L'Ajuntament de Dénia aprova una moció de suport i en defensa de la comunitat LGTBI+
L'Ajuntament de Dénia aprova una moció de suport i en defensa de la comunitat LGTBI+
L'Ajuntament de Dénia aprova una moció de suport i en defensa de la comunitat LGTBI+

*Informació gestionada pel Gabinet de Comunicació i Premsa de l'Ajuntament de Dénia.

Informació de contacte
Anar al principi de la pàgina