Contingut principal

Ajuntament de Dénia

Benestar Social

Família i Infància

Programes i servicis destinats a informar, orientar i intervindre amb famílies i menors empadronats a Dénia amb l'objectiu de protegir, promoure i estabilitzar l'estructura familiar i millorar la seua qualitat de vida.

Horari

 • Informació: dilluns a divendres, de 09:00 h a 14:00 h
 • Consulta Tècnics: amb cita prèvia

L' Equip Especific d'Intervenció Infància i Adolescència (EEIIA) són equips interdisciplinars de caràcter municipal. La intervenció d’aquestos serveis, en coordinació amb els equips de Serveis Socials , tambè de caràcter municipal, inclourà l’atenció a les problemàtiques relacionades amb menors en situació de risc i amb mesures jurídiques de protecció.

L'EEIIA realitzará les següents tècniques d’intervenció: orientació psicosocial, mediació i terapia familiar.

Objectius:
 • Afavorir la comunicació i les relacions entre els membres de la família, promovent i potenciant els seus recursos propis, i prevenir situacions de crisis familiars i/o violència, i reduir tensions.
 • Potenciar les habilitats dels membres de la família per a resoldre conflictes o situacions de crisi.
 • Generar oportunitats per al canvi oferint als membres de la família un espai per a això.
 • Ajudar a reestablir les relacions familiars a fi de recuperar i reforçar les relacions deteriorades (de parella, patern/matern filials, paternals, etc.).
Prestació del servei
 • Orientació psicosocial: intervenció, l’objectiu del qual es enfortir les capacitats de la família i els vincles que unixen els seus membres, a fi que resulten capaços d’estimular tant el seu progrés personal, com el seu context emocional.
 • Mediació familiar: via de resolució de conflictes, on les parts disposen d’ajuda del mediador especialitzat, persona imparcial que dissenya un procés perquè estes puguen dialogar i arribar a acords.
 • Teràpia familiar: tractament especialitzar dirigit al conjunt de la família o a alguns dels seus membres, amb la finalitat de provocar canvis en les relacions familiars que facen la família competent per a normalitzar les seues relacions personals i socials.
Accés al EEIIA

S'accedeix per derivació de l’Àrea de Familia i Infància dels Serveis Socials Especialitzats.

Orientació i assessorament en adopcions nacionals i internacionals.

Prestacions
 • Des del Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Dénia s'informa els ciutadans i les ciutadanes sobre els tràmits necessaris per a iniciar el procediment. Adoptar un/a menor és un procediment subjecte a múltiples variacions si, especialment, es tracta d'una adopció internacional.
 • Per això, de manera prèvia a la presentació de la sol·licitud, la Conselleria de Benestar Social ofereix a tot aquell que estiga interessat en l'adopció, amb una periodicitat quinzenal, unes Sessions Informatives que aporten informació actualitzada tant sobre adopció nacional com internacional, concretament en les direccions territorials d'Alacant, Castelló o València.
 • En aquests Serveis Socials li'ls faciliten la sol·licituds corresponents, la informació sobre els tràmits a realitzar, segons el país triat, així com el calendari de celebració de les reunions que organitza la Conselleria.
Documentació inicial

A més d'adjuntar una fotocòpia del seu D.N.I., aquests són els documents que en una primera fase de la tramitació, haurà de presentar:

 • Adopció nacional:
  • Sol·licitud AN
  • Qüestionari Inicial AN
  • Declaració Jurada de no estar sotmès en causa penal
 • Adopció internacional:
  • Sol·licitud AI
  • Qüestionari Inicial AI
  • Declaració Jurada de no estar sotmès en causa penal
Accés

Les peticions s’atenen per l’Àrea de Familia i Infància dels Serveis Socials Especialitzats.

És un programa que té com a fi la prevenció, detecció, intervenció, seguiment i la reintegració en la vida acadèmica dels alumnes i alumnes entre 6 i 16 anys, amb problemes d'absentisme matriculats als centres educatius de Dénia, Jesús Pobre i La Xara.

Objectius
 • Es pretén reduir les taxes d'absentisme.
 • Intervenir directament en els casos detectats.
 • Intervenir amb els casos de menors desescolaritzats.
 • Promoure la integració socials dels alumnes i alumnes que es troben en una clara situació de risc social.
 • Detectar necessitats i possibles situacions de risc per a prevenir altres possibles situacions negatives.
 • Aconseguir la col·laboració dels distints agents socials per a promoure el procés d'integració dels menors absentistes.
Prestacions

Intervencions socioeducatives, tant en l'àmbit escolar, familiar com social a fi de preveure i evitar situacions d'absentisme escolar i totes aquelles situacions negatives que es puguen derivar per aquesta causa.

Accés

S'accedeix per derivació de l’Àrea de Família dels Serveis Socials Especialitzats.

L'acolliment familiar és una alternativa de convivència no institucional per a aquells xiquets i xiquetes que no puguen viure amb la seua família, per trobar-se en una situació de risc o desemparament

Modalitats

Atenent a la seua finalitat pot adoptar les següents modalitats previstes en el Codi Civil:

 • Acolliment familiar simple, que té caràcter transitori, bé perquè de la situació del menor es preveu la reinserció d'aquest en la seua pròpia família bé en tant s'adopta una mesura de protecció que revista un caràcter més estable.
 • Acolliment familiar permanent, quan l'edat o altres circumstàncies del menor i la seua família així ho aconsellen.

Al mateix temps, l'acolliment familiar, en les seues modalitats de simple i permanent, pot distingir-se en raó de la vinculació de la família o persona acollidora i el menor, en:

 • Acolliments familiars en família extensa, que són aquells que es formalitzen amb persones vinculades amb el menor per una relació de parentiu, sent el seu objectiu evitar que aquest es desvincule afectivament del seu entorn familiar, mantenint-lo en el mateix. S'assimilen a aquests acolliments aquells formalitzats amb persones vinculades amb el menor o amb la seua família per una especial i qualificada relació.
 • Acolliments familiars amb familia educadora, que són aquells que es formalitzen amb persones sense cap vinculació amb el menor, en funció de l'interès educatiu d'aquest. Aquesta família ha d'estar inscrita en el Registre de Famílies Educadores, del qual hi ha un en cada Direcció Territorial de Benestar Social.

Accés:

S'accedeix per derivació de l’Àrea de Família dels Serveis Socials Especialitzats.

Enllaços d'interés:

Programa d'intervenció socioeducativa amb nuclis familiars desestructurats i menors en situació de risc.

Objectius
 • Prevenir situacions de risc en el/es menors.
 • Potenciar els propis recursos de les famílies, afavorint la seua pròpia autonomia.
 • Intervenir en els diferents àmbits ( higiene i salut; escolaritat; organització econòmica i domestica; dinàmica familiar i integració soci laboral) a fi de millorar la qualitat de vida de les famílies.
Prestació del servei
 • Intervencions socials, informant, orientant i gestionant els recursos adequats i existents.
 • Intervencions socioeducatives, acompanyant la família en el seu procés de canvi.
 • Intervencions psicosocials de caràcter terapèutic.
Accés al P.I.F.

S'accedeix al P.I.F. per derivació de l’Àrea de Família dels Serveis Socials Especialitzats.

Requisits generals

Segons la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, es consideren Famílies Nombroses les següents:

 • Un o dos ascendents amb tres o més fills.
 • Un o dos ascendents amb dos fills (comuns o no), si almenys u és discapacitat.
 • Dos ascendents, discapacitats ambdós o almenys un d'ells amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb dos fills, comuns o no.
 • Pare o mare separats o divorciats, amb tres o més fills, comuns o no, encara que estiguen en distintes unitats familiars, si estan davall la seua dependència econòmica, encara que no convisquen a la llar conjugal.
 • Dos germans òrfens de pare i mare, majors de 18 anys, sotmesos a tutela, acolliment o guarda sense estar a costa de tutor, acollidor o guardador.
 • Tres o més germans òrfens de pare i mare, majors de 18 anys, o dos si u és discapacitat, que convisquen i tinguen dependència econòmica entre si.
Requisits per als fills:
 • Ser solters i menors de 21 anys, excepte discapacitats o incapacitats per a treballar. S'ampliarà als 25 anys en cas d'estudis.
 • Conviure amb l'ascendent/s
 • Dependre econòmicament de l'ascendent/s
 • Tots els membres de la família hauran de ser espanyols o nacionals de països de la UE i tenir la seua residència a Espanya.
 • Els estrangers nacionals d'altres països, tindran dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que els espanyols, sempre que tots els membres de la família que donen dret al títol residisquen legalment en territori nacional.
Documentació necessària:
Primera sol·licitud:
 • Imprès de sol·licitud signat per un dels pares.
 • Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o passaport dels majors de 14 anys.
 • Fotocòpia compulsada del Llibre de família o, si no n'hi ha, partida naixement dels fills i certificat de matrimoni.
 • 1 fotografia (7 x 5 cm.) de tots els membres del grup familiar.
 • Certificat d'empadronament de tots els membres de la unitat familiar.
Per als estrangers a més:
 • Targeta de residència de tota la família.
 • Certificat de matrimoni i de naixement dels fills. En cas d'estar en distint idioma, traducció jurada al castellà.
Renovació:
 • Imprès de renovació signat per un dels pares.
 • Llibre de família (original).
 • Títol de Família nombrosa.
 • 1 fotografia de 7 x 5 cm. del grup familiar en cas de variació en el nombre de membres.
 • Certificat d'empadronament.
En ambdós casos (primera sol·licitud i renovació)
 • Si hi ha minusvalidesa, fotocòpia del certificat de la condició de minusvàlid.
 • En cas de separació/divorci, fotocòpia de la sentència i Conveni Regulador.
 • Des dels 21 als 25 anys, haurà de justificar els estudis mitjançant certificat o matrícula oficial junt amb justificant de pagament de la mateixa.
Accés i tramitació:

A través de la Informadora del Departament d'Atenció al Públic de la Regidoria de Benestar Social.

Plaça Arxiduc Carles, 3
Tel.: 96 642 15 55

Anar al principi de la pàgina